logo
فرم ها
پژوهش محور
 
 

         فرم تعهدات و مالکیت فکری

         فرم انتخاب واحد

         فرم پروپوزال

      صورتجلسه تصویب پروپوزال پژوهش محور

     گزارش پیشرفت کار پایان نامه

     صورتجلسه دفاعیه پایان نامه دکتری

    فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری

        قرارداد کار دانشجویی ( پژوهشیار  /  آموزشیار   /   فن یار)

       درخواست مرخصی تحصیلی

       فرم درخواست وام ویژه دکتری( فرم شماره 1فرم شماره 2)

      فرم انصراف

      فرم تسویه

     گواهی اشتغال به تحصیل

    فرم درخواست صدور کارت دانشجویی

  فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجو

فلوچارت دفاع

------------------------------------------------------------------------------

دانشجویان پایان نامه ای

         فرم نمونه معرفی نامه از دانشگاه

        فرم مشخصات فردی

       فرم تعهد و مالکیت فکری

       فرم تسویه

   تعهدنامه پایان نامه دکتری -دانشجوی دوم

---------------------------------------------------------------------------

مهارت ورزان/ کارآموزان

       فرم مشخصات فردی

         فرم تعهد و مالکیت فکری

         فرم تسویه 

-------------------------------------------------------------------------

      فرصت مطالعاتی

    فرم کاربرگ استفاده از فرصت مطالعاتی(101)  

     فرم کاربرگ مشخصات دانشجو(102)    

     فرم ارز(103)  

    فرم پذیرش مقاله (104)

    فرم تعهد کارمندی        

    فرم وثیقه ملکی

---------------------------------------------------------------------------

 

 کارگاه ها و دوره های آموزشی
 
----------------------------------------------------------------------

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک